C L I C K  O N  T H E  B U T T O N  A B O V E

Η ΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ

Αισθητικές και κοινωνικές πρακτικές μέσα από την σωματικότητα και τις έμφυλες αναπαραστάσεις.

Το να μελετάμε την ένδυση σημαίνει να ταλαντευόμαστε ανάμεσα σε διάφορες μορφές αλλοτρίωσης – να τις αναγνωρίζουμε και να τις αποδεχόμαστε – από τη μία, και δημιουργικές πρακτικές – να τις κατανοούμε και να τις εκτιμάμε – από την άλλη. Στο ερευνητικό αυτό μελετάται η πολλαπλότητα της σύγχρονης καθημερινότητας υπό το πρίσμα της ένδυσης, πως αυτή έχει επηρεάσει και έχει επηρεαστεί από καθημερινές κοινωνικές, πολιτικές, και πολιτιστικές καταστάσεις και φαινόμενα, καθώς και το αντίκτυπο που έχει στο άτομο, ως προς την έκφρασή του μέσω της ένδυσης, της σωματικότητας και των έμφυλων κωδικοποιήσεων. Ο άνθρωπος γεννιέται σε ένα ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον, στο οποίο προκαλείται να επιβιώσει. Λαμβάνει τις παγιωμένες νόρμες που τοποθετούνται εμπρός του με πρόφαση διάφορες περιστάσεις και καταστάσεις καθημερινότητας και τις αντιμετωπίζει, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της ζωής του ως κοινωνικό ον υποσυνείδητα. Στη πορεία της ζωής του καλείται να τις κατανοήσει, να τις αμφισβητήσει και να εξετάσει την εγκυρότητά τους με βάση τα δικά του, προσωπικά κριτήρια που εξελίσσονται και τροποποιούνται παράλληλα με αυτόν. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, βρίσκεται σε μία ατέρμονη και συνεχή διαδικασία συνδιαλλαγής και συζήτησης με το περιβάλλον και τα στοιχεία γύρω του, σε μία διαδικασία δούναι και λαβείν που τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Η διαδικασία της ανάπτυξης και της προσωπικής εξέλιξης ξεκινάει όταν ο καθένας μπαίνει στην διαδικασία να αναρωτηθεί για την προέλευση του κάθε γεγονότος ένδυσης, της κάθε μόδας και της κάθε νόρμας στην οποία βασίζεται η καθημερινή ύπαρξη, ούτως ώστε να έχει πλήρη γνώση των γεγονότων και της ιστορίας που διαδραματίζεται παράλληλα με τη ζωή του. Η σχέση αυτή είναι μεγίστης σημασίας για την προσωπική εξέλιξη του ανθρώπου, καθώς στην εποχή της εικόνας, η κριτική σκέψη και η βαθύτερη κατανόηση των πληροφοριών που λαμβάνει καταιγιστικά είναι απαραίτητη για την ύπαρξη της ειλικρινούς σκέψης και δημιουργίας.

DRESSING THE EVERYDAY

Aesthetic and social practices through physicality and gendered representations.

To study clothing means to oscillate between various forms of alienation – to recognize and accept them – on the one hand, and creative practices – to understand and appreciate them – on the other. This research examines the multiplicity of the contemporary everyday life in terms of clothing, how it has influenced and has been influenced by everyday social, political and cultural circumstances and phenomena, as well as the impact it has on the individual, in terms of his expression through clothing, physicality, and gendered representations. People are born in an already shaped environment in which they are induced to survive. They adopted the established norms that are placed before him with the pretext of various circumstances and situations of everyday life, and he treats them, at least in the early stages of his life as a social being, subconsciously. In the course of his life, he is called upon to understand, to challenge and to examine their validity according to his own, personal criteria that evolve and change alongside him. From that point onwards, they are to be found in an endless and continuous process of conciliation and discussion with the environment and the elements around them, in a process of giving and receiving, that accompanies them throughout their life. The process of development and personal evolution begins when everyone starts wondering about the origin of an event of dressing, every fashion and every norm on which everyday life is based so that they are fully aware of the facts and history which is played in parallel with their life. This relationship is of the utmost importance for the personal evolution since in the era of the image, critical thinking and deeper understanding of the information people take in is necessary for the existence of sincere thought and creation.